Komunistický svině

 SOUDRUZI, kteří si vysloužili přezdívku :

                            K O M U N I S T I C K É          S V I N Ě,

  kteří bezdůvodně, nespravedlivě od r. 1948 po nástupu k moci ničili život výborného učitele neslyšících dětí, skautského činovníka, nadšeného výtvarníka, spisovatele, milovníka umění , kteří

                              JIŘÍMU ŠIMÁŇOVI  /24.1. 1926 -  11.11. 1975/

   záviděli    -jeho výborné organizační schopnosti

                    -učitelské vědomosti a cit jak zaujmout a vést neslyšící i skautské děti

              - literární  a spisovatelské nadání

              -vyzařující osobnost

              -a Junácké ideály

 

neboť sami to byli jen krysy prahnoucí po moci a korytu,  kteří   s hubou plnou komunistických ideálů  šikanovali, psychicky dusili, zakazovali, špehovali  Jiřího  Šimáně  až k jeho nevyjasněné smrti  při noční směně v cihelně v roce 1974.

 

Jmenovitě to byli tyto osoby:

-         rok 1951- J.Š.  učí na malotřídce v Bohdašíně , zde hájil názor , že by občané  Bohdašína udělali lépe, kdyby postavili hřiště pro děti, než  chodit v předvečer 1. máje  pálit mírové ohně / nebo vytkl předsedovi, že je nesmyslné při oslavách naší republiky vyvěšovat naše i sovětské prapory, a zbytečné hrát i sovětskou hymnu /.

-         Na to mu byla dána výpověď  ze školy v Bohdašíně  a musel na dobu 9 let pracovat jako dělník např. na výkopových pracech při stavbě přehrady Rozkoš, v barvírně,… -výpověď ze dne 14.8. 1951 podepsána – předsedou  KNV v Hradci Králové – s. JOSEFEM  VITOUŠEM

-         V udání mají prsty:  učitel z Červeného Kostelce – s.SMOLÍK, soudruh RUDIŠ-KSČ  Hořičky/-neboť s nimi měl Jiří Šimáně   odlišné politické názory

 

-         rok 1973  -JOSEF  KVAPIL /vedoucí školského odboru - KNV Hradec Králové  / dal  otce od 1.9. 1973 přeložit na nové pracoviště ze služební potřeby  na  učňovskou školu do Chroustovic

-    s.RUDOLF GRULICH – ředitel ZDŠ pro neslyšicí v Hořičkách  / sám byl neschopný    učitel+ ředitel, záviděl otci oblíbenost žáku a obdiv  rodičů, jeho organisační a učitelské schopnosti , proto při první priležitosti jen z Horiček vyhodil.Zakázal otci studium výtvarné výchovy/ J.Š. si chtěl zvýšit aprobaci k výuce předmětu, Grulich mu nenapsal doporučení/.

-         rok 1974- ředitel školy v Chroustovicích – s.VOJTĚCH KROULÍK do výpovědi napsal   dne 6.8. 1974: … že se dodatečně se seznámil se skutečnostmi o otci z krizového období  / kdy  J.Š. vystupoval jako vedoucí funkcionář Junáka tak, že rozbil PO. I po sloučení  PO +Junák se nestavěl J.Š. k PO pozitivně…/ , tyto skutečnosti otřásly  vážně důvěrou….. ,takže jeho setrvání ve školských službách je nežádoucí.

    Otec se odvolal na  KNV  v Hradci Králové.

 

               24.6. 1974 a 1.10. 1974      v odpovědi na odvolání   odepsal s. JAROMÍR PILAŘ –vedoucí   školského odboru  KNV v H.K.,  že odbor školství Vč KNV souhlasí s vypracovaným posudkem z Chroustovi v plném znění.

/viz. neskenovaný dokument ze dne 24.6. 1974 /

Otec se odvolával dále , např.také ke Komisy pro pracovní spory při odboru školství Vč KNV v H.K. – v odpověděli dne 30.9. 1974 se píše , že odbor školství Vč KNV v H.K. /tam je stále stejný vedoucí  JAROMIR PILAŘ , který souhlasil s výpovědí  /  ODMÍTL jednat  před naší komisi o smíru- tak je další jednání bezpředmětné .

/viz. neskenovaný dokument ze dne 30.9. 1974 /

 

21.6. 1973  Česka Skalice-na zasedání  MNV v České Skalici 

 s.TLAPÁK  OLDŘICH /předseda MěV KSČ  v České Skalici /mluvil o negativním vlivu J.Š. na chování  a postoj mládeže k dnešnímu zřízení, coby   bývalý  funkcionář Junáka / viz.čteny články náchodských novin o J.Š./

  Novinové články  z let   1970-1973  o Jiřím Šimáně

     r.  1970    článek  JAK DÁL /  zde jsou uvedeny výňatky z besedy soudruhů, pionýrských funkcionářů / např.   Jaroslav Kabát, Pavel Lány, Blanka Macková, Ing.Miloslav Řezníček,Vladislav Bydžovský , ale hlavně  MILOŠ VYSOKÝ /v té době předseda okresní rady pionýrské organizace ČSSR řekl: chceme vytvořit novou organizaci novým způsobem, avšak činnost některých funkcionářů Junáka -jako např.bývalého okresního náčelníka J.Šimáně  nejsou seriozní, neplní závazky, dohody, ke kterým již došlo mezi Junákem a Pionýrem….

     r. 1970 v článku  STOJÍME ZA POLITIKOU  ÚV KSČ   se píše, že se sešlo nové předsednictvo Měst NF v Náchodě / předseda Otto CEJP, místopředseda  Josef DOLEŽAL   /   a řekli, že odsuzují postup většiny funkcionářů Junáka v náchodském okrese, že v důsledku   rozhodnuti funkcionářského aktivu Junáka v Náchodě- naprostá většina dětí organizovaných v Junáku nepracuje, je bez vedeni, vyčkává....

     r.1971   článek FALEŠNÉ MUČEDNICTVÍ   -podpis Karel Starý

     r. 1973- článek  FALEŠNÁ CESTA  – bez podpisu

Tyto dva poslední články jsou přímým útokem na Jiřího Šimáně, kde jej líčí jako velikého darebáka, nepřítele státu, který nadále již nesmí vést a učit děti a dál kazit jejich morálku.

Viz.naskenovaný dokument.

1970-1975- svazek  dokumentů STB obsahuje přes 400 stran.

                 Vymyšlené obvinění, udavačské zápisy spolupracovníků i nejbližších kamarádů obsahuje mnoho jmen : např. nastržm. FALTÝNEK Eduard z STB Náchod dal podnět k zavedení svazku  Jiřího Šimáně- skautskou přezdívkou ŠÍP, jeho nadřízený  náčelník oddělení mjr.František LANG schválil . Další jména soudruhů z STB podepsaných na různých výpovědích :npor. JUDr.BRANDA  Miroslav-náčelník O-STB NÁCHOD, kpt. Ježek Jan, kpt.Zahrádka, ppor. Rychlý, pprap.Tuček Karel., kpt. Toman Vladimír, por.Štěp Luboš, mjr. Potůček Miroslav.

Nasazení špehů s krycími jmény : A-JAROMĚŘSKÝ Č.9476, RENATA  Č. 11155  již koncem léta 1970, kdy ještě Junák byl povolen. Tento agent STB byl skaut z Jaroměře, účastnil se všech skautských akcí v éře 1968-1970, a dále po dobu 5 dalších let na Jiřího Šimáně, jezdil na návštěvy do rodiny - donášel zprávy na STB. Dále se zakládá spis STB v Hradci Králové. Ve svazku jsou kromě výslechů ŠÍPA výslechy dalších skautů, ale i občanů České Skalice , kteří  ochotně vypověděli jak Jiří Šimáně dále ovlivňuje mládež v duchu skautingu,…/ soudružka učitelka LÁNYOVÁ, soused Rubáček, místní strážník Vlašina,…/

 

DALŠÍ  KOMUNISTICKÉ  SVINĚ , které ublížili otci Jiřího-Janovi  a dceři Dagmar :

JAN ŠIMÁNĚ  / 11.5. 1903 - 2.8. 1976 /

Po Vítězném únoru  r. 1948 - se zmiňuje o soudci /později tajemníkovi  strany /    o Dr. SMOLOVI , který  zinscenoval falešný proces proti  JUDr. Chudobovi. Jan Šimáně se  veřejně JUDr.Chudoby zastal, na to mu bylo zadrženo povýšení ve službě státní bezpečnosti , a je vyloučen ze strany.

Roku 1974 napsal  stížnosti   přímo presidentu  Husákovi, kde se ptá na nespravedlnosti vůči své osobě, vůči synu Jiřímu, vůči vnučce Dagmar ….Zde si stěžuje na různá rozhodnutí, zamítnutí, výpovědi   které rozhodli soudruzi z OV KSČ  nebo z KV KSČ. Jako odpověď se musel dostavit k výslechu  na OV KSČ v Náchodě .Zde ho vyslýchali   stejní lidé  ze stejných úřadů na které si v dopise stěžoval: s.LUBOŠ  MÍL, ideologická pracovnice  s. PROPILKOVÁ,   z  KV  KSČ  z Hradce Králové –s.PILAŘOVÁ .

Viz. Naskenovaný dokument.

  DAGMAR  ŠIMÁŇOVÁ

   r.1973

Česká Skalice, ředitel ZDŠ- s. KROUŽEL

Do  přihlášky na střední školu do posudku žáka dopsal :…  aby nebyla přijata na   žádné  gymnázium, neboť oba rodiče - vedoucí funkcionáři Junáka- svým  odmítavým postojem ke sloučení  organizací Junák a Pionýr  – způsobily rozbití  PO v České Skalici…Toho posudku se zalekly nejen gymnázia v okrese ale i ostatní střední školy. Dagmar / na vysvědčení měla vyznamenání/ v důsledku tohoto nebyla přijata na žádnou střední školu přestože přijímací zkoušky udělala. Posílala odvolání, neuspěla, byla přijata pouze do Učňovské školy.

Viz.naskerovaný dokument –odpověď z 14.4. 1973 na odvolání. 

r. 1974

 Ve druhém ročníku učňovské školy  opět skládala  přijímací zkoušky ,tentokráte na střední průmyslovou školu  strojní v  Náchodě- zkoušku udělala, opět nebyla přijata. Opět se odvolala. Z  KNV odboru školství  přišla odpověď : „ ..byli přijati uchazeči, kteří podle zásad přijímacího řízení lépe vyhověli stanoveným podmínkám.“  Podepsán – JAROMÍR PILAŘ /vedoucí odboru  školství  v Hradci Králové – stejný člověk, který zničil učitelský život otci- Jiřímu Šimáňovi /. 

Viz. naskenovaný dokument ze dne 13.5.1974-odpověď na odvolání